(dále jen “všeobecné obchodní podmínky”)

pro prodej zboží a služeb společnosti BLUE ARROW INTERNATIONAL s.r.o.,

IČ:25113372, se sídlem Praha 8, Dopraváků 3,    

Platné od 1.1.2018

  1. Úvodní ustanovení

1.1.                  Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, vztahují se tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu obchodním zákoníkem (dále jen “podmínky”) na současné a v budoucnu založené právní vztahy mezi společností BLUE ARROW INTERNATIONAL s.r.o. jako prodávajícím (dále jen “prodávající”) a jejími zákazníky jako kupujícími (dále jen “zákazník”) při dodávkách zboží a služeb a při dalších plněních poskytnutých prodávajícím zákazníkům.

1.2.                  Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, a uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami. Za uzavření veškerých závazků včetně smluv se považuje: podepsání tiskopisu prodávajícího “kupní smlouva” oprávněnými zástupci prodávajícího a zákazníka nebo potvrzení písemné objednávky zákazníka prodávajícím a její doručení zákazníkovi (dále jen “smlouva”).

1.3.                  Nabídka prodávajícího je nezávazná až do uzavření smlouvy. Zákazník je vázán svou písemnou objednávkou. Zákazník je oprávněn zaslat závaznou písemnou objednávku i prostřednictvím faxu. Veškeré odchylky v písemném potvrzení objednávky od objednávky zákazníka je zákazník povinen sdělit prodávajícímu písemně nejpozději do 5 dnů od doručení potvrzení objednávky, jinak se má za to, že akceptuje dodávku tak, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. Po marném uplynutí 5-denní lhůty není zákazník oprávněn vytýkat prodávajícímu vady pro chybnou dodávku v důsledku těchto odchylek.

  1. Předmět plnění

2.1.                  Předmětem plnění je dodávka zboží závazně objednaného zákazníkem ve smlouvě včetně jejích všech příloh (dále jen zboží).

2.2.                  Zkušební tisky, prototypy, vzorky, modely, nákresy, fotografie (dále jen „vývojová stadia vzorků“) jsou ve vztahu k dodávanému zboží definovány jako přibližné výstavní výrobky a jsou určeny k prohlídce tvaru, kvality, rozměru, barvy, popisu materiálu.

2.3.                  Zákazník dává prodávajícímu výslovné svolení k užití, reprodukci, vystavování i dalšímu použití všech produktů i vývojových stadií vzorků, u nichž se nerealizovala výroba.

  1. Kupní cena zboží a služeb

3.1.                  Kupní cenou zboží a služeb je cena sjednaná ve smlouvě, jinak cena stanovená dle aktuálního ceníku prodávajícího platného ke dni uzavření smlouvy. Cenou se rozumí cena bez DPH.

3.2.                  Cenou zboží se rozumí cena dle ve smlouvě uvedené dodací parity Incoterms, pokud nebude dodací parita ve smlouvě uvedena, rozumí se dodací paritou DDP sklad prodávajícího Praha.

  1. Dodací podmínky a lhůty

4.1.                  Dodací lhůtou je lhůta sjednaná ve smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

4.2.                  Zákazník je povinen dodat prodávajícímu v termínu určeném prodávajícím veškeré a úplné podklady k výrobě zboží. Zákazník každé jemu předložené vývojové stadium vzorku odsouhlasí nebo s uvedením důvodů odmítne nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho předložení prodávajícím. V případě, že se zákazník k vývojovému stadiu vzorku v uvedené lhůtě nevyjádří, platí, že předložené vývojové stadium vzorku schvaluje.   Vyjde-li v průběhu výroby najevo, že prodávající nebude schopen dodržet dodací lhůtu z důvodů na straně zákazníka, je bez dalšího oprávněn vynechat výrobu a předložení jakéhokoli vývojového stadia vzorku nebo dodat zákazníkem objednané zboží bez vyrobení a předložení vzorku s tím, že neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku vynechání a nepředložení toho kterého vývojového stadia vzorku. V případě, že ani tak nebude prodávající schopen termín dodání dodržet z důvodů na straně zákazníka, je oprávněn jednostranně písemným projevem vůle doručeným zákazníkovi prodloužit dodací lhůtu o tolik dnů, o kolik dnů je zákazník v prodlení s plněním svých povinností nebo od smlouvy odstoupit. Zákazník výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že doručením jednostranného písemného projevu vůle o prodloužení dodací lhůty platí prodloužení dodací lhůty za sjednané. Vyjde-li v průběhu výroby najevo, že prodávající nebude schopen dodržet dodací lhůtu z důvodů na své straně, je rovněž bez dalšího oprávněn vynechat výrobu a předložení jakéhokoli vývojového stadia vzorku nebo dodat zákazníkem objednané zboží bez vyrobení a předložení vzorku, avšak odpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku vynechání a nepředložení toho kterého vývojového stadia vzorku.

4.3.                  Požaduje-li zákazník poskytnutí jakýchkoli služeb nad rámec sjednané dodací parity (např. třídění, doprava, distribuce atp.), je prodávající povinen do 3 dnů od obdržení požadavku zákazníka sdělit zákazníkovi písemně odmítnutí takových služeb s odůvodněním nebo mu ve stejné lhůtě předložit rozpočet nákladů na takové služby (dále jen „rozpočet“) k odsouhlasení. Pokud zákazník ve lhůtě do 3 dnů od obdržení rozpočtu rozpočet písemně neodsouhlasí, platí, že služby nad rámec sjednané dodací parity nepožaduje. Zákazníkem odsouhlasený rozpočet se považuje za přílohu ke kupní smlouvě a v něm popsané služby za rozšíření předmětu dodávky. Tyto služby je zákazník povinen uhradit prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře, není-li výslovně stanoveno pro každý jednotlivý případ jinak.

4.4.                  Zákazník je povinen převzít dodané zboží osobně nebo prostřednictvím třetí, jím pověřené osoby.

4.5.                  Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a zákazník je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Prodávající je oprávněn dodat zboží před dodací lhůtou-termínem plnění a kupující je povinen dodávku zboží dodanou před dodací lhůtou-termínem plnění převzít.

4.6. Pokud je sjednán termín vyzvednutí zboží zákazníkem a zboží nebude zákazníkem vyzvednuto do 8 dnů po sjednaném termínu, je prodávající oprávněn zajistit jménem zákazníka a na jeho náklady odeslání zboží nebo s tímto zbožím dle vlastního uvážení nakládat včetně jeho zpeněžení na náklady zákazníka. Zákazník je v takovém případě povinen akceptovat náhradní termín dodávky určený prodávajícím. Zákazník podpisem objednávky nebo smlouvy zplnomocňuje prodávajícího ke všem úkonům souvisejícím s odesláním zboží dle tohoto bodu těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.7.                  V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží a/nebo služeb, za něž prodávající odpovídá, je prodávající povinen uhradit zákazníkovi smluvní   pokutu ve výši 0,03%  z ceny dodávky za každý den prodlení.

  1. Platební podmínky

5.1.                  Zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby a případnou sjednanou zálohu na kupní cenu ve výši, měně a termínu dle kupní smlouvy. Veškeré platby jsou považovány za uhrazené připsáním dané částky na účet prodávajícího nebo úhradou v hotovosti.

5.2.                  Pokud zákazník neuhradí řádně a včas sjednanou zálohu, nebo cenu dodávky, není prodávající povinen až do řádného uhrazení zálohy nebo ceny dodávky objednané zboží dodat. Zákazník je v případě prodlení s úhradou jakékoli platby povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dostane-li se zákazník do prodlení s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dnů, stanou se veškeré pohledávky prodávajícího vůči zákazníkovi okamžitě splatné.

5.3.                  Při prodlení s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dnů si prodávající vyhrazuje právo nedodávat objednané zboží až do úplného uhrazení veškerých splatných plateb anebo provádět dodávky jen proti platbě v hotovosti nebo záloze a podmínit další dodávky úhradou všech splatných pohledávek.

5.4.                  Pokud zákazník způsobí prodlení s dodávkou nebo s převzetím dodávky, jsou veškeré platby splatné v momentě přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka. Zboží je v takovém případě uschováno na nebezpečí a náklady zákazníka.

5.5.                  Započtení, zadržení nebo krácení platby zákazníka z důvodu protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

  1. Odstoupení od smlouvy

6.1.                  Zákazník a prodávající mohou od uzavřené smlouvy odstoupit pouze z důvodu a za podmínek sjednaných ve smlouvě nebo v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

6.2.                  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zákazník v prodlení s odsouhlasením některého vývojového stadia vzorku nebo pokud je zákazník v prodlení s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dnů, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6.3.                  Prohlášení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Účinky odstoupení nastanou doručením odstupujícího projevu vůle druhé smluvní straně. Tím se smlouva od počátku ruší.

  1. Záruky za jakost, reklamace

7.1.                  Prodávající je povinen dodat zboží zákazníkovi řádně, včas a bez vad.

7.2.                  Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení zboží či služeb toto s náležitou péčí prohlédnout. Zákazník je rovněž povinen v potřebných případech provést nebo zajistit přezkoušení dodaného zboží či služeb, a to bez zbytečného odkladu po jeho obdržení, nejpozději však do 7 pracovních dnů od jeho převzetí.

7.3.                  Zjevné vady jedno jakého druhu a vady dodávky co do druhu a množství zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemně doporučeným dopisem, uvést přesnou specifikaci vad, a to bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejdéle však do 10 dnů od jeho převzetí.

7.4.                  Vady, které není možné zjistit ani při vynaložení odborné péče či přezkoušením, je kupující povinen vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 14 dní od jeho převzetí, a to způsobem dle bodu 7.3. shora. Vady, které lze zjistit přezkoušením, je zákazník povinen vytknout způsobem dle bodu 7.3. shora a doložit výsledkem přezkoušení, to vše do 3 dnů od uplynutí lhůty k přezkoušení.

7.5.                  Nároky z vad zboží, které může zákazník podle shora uvedených podmínek uplatnit, budou v případě jejich uznání prodávajícím uspokojeny prodávajícím dle volby prodávajícího opravou, nebo dodáním náhradního či chybějícího zboží. V případě, že ani jeden ze shora uvedených způsobů uspokojení nároku z vad zboží nebude možný, bude poskytnuta zákazníkovi přiměřená sleva z ceny. Prodávající je povinen jím uznané vady odstranit některým ze shora uvedených způsobů bezodkladně, nejpozději však do 2 měsíců po obdržení vytknutí vad.

7.6.                  Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno. Zákazník není oprávněn o případnou slevu snížit fakturovanou částku. 

7.7.                  Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

 7.8.                 I v případě reklamačního řízení je zákazník povinen zboží přijmout, složit a odborně uskladnit.

  1. Ochrana práv třetích osob

8.1.                  Má-li prodávající provést dodávku dle pokynů zákazníka, zejména podle pokynů zákazníka označit anebo opatřit obalem anebo při dodání použít věci dodané zákazníkem, nese zákazník plnou odpovědnost za ochranu práv třetích osob, zejména za zachování práva k ochranné známce, označení původu výrobků, k průmyslovému vzoru, patentu atd., která mohou být tímto označením nebo použitím dotčena. Pokud by došlo k porušení nebo ohrožení práv třetích osob a pokud by nároky v důsledku tohoto porušení byly uplatněny na prodávajícím, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu v souvislosti s tímto uplatněním vzniknou, včetně veškerých nákladů na případný soudní spor v této věci. Pokud by v souvislosti s ochranou práv třetích osob byla prodávajícímu v důsledku uplatnění těchto práv osobami, kterým svědčí, zakázána dodávka, je prodávající oprávněn bez toho, aniž by prověřovat právní opodstatnění těchto nároků dodávku přerušit nebo neuskutečnit.

  1. Jiná ustanovení

9.1.                  Má-li být objednané zboží dle smlouvy opatřeno designem dle zadání zákazníka, je zákazník povinen dodat podklady pro tisk buď v elektronické podobě nebo jako kontrastní tištěnou předlohu a zřetelně v příloze ke smlouvě popsat umístění a barevnost. Nesplnění těchto povinností zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu nebo jiné vady takového designu.

9.2.                  Dle výslovné dohody prodávajícího a zákazníka nejsou za vady zboží považovány odchylky od posledně schváleného vývojového stadia vzorku nebo mezi výrobky navzájem, pokud nejsou rozpoznatelné spotřebitelem pouhým okem bez podrobného zkoumání či porovnávání nebo pokud se jedná o drobné odchylky spočívající v  odstínu  jednotlivé barvy, to vše v případě, že tyto odchylky nezpůsobují nepoužitelnost zboží k účelům, k němuž je určeno.   

9.3.                  Prodávající je povinen poučit zákazníka před uzavřením smlouvy o výrobní technologii, jejíž použití pro plnění zakázky prodávající doporučuje. Doporučená výrobní technologie bude uvedena v „kupní smlouvě“ nebo v potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím. Bližší specifikace výrobní technologie je uvedena na webové stránce prodávajícího www.bluearrow.cz. Zákazník je povinen se s touto bližší specifikací seznámit. Podpisem „kupní smlouvy“ zákazník vyslovuje výslovný souhlas s použitím doporučené technologie, potvrzuje, že byl o její specifikaci, použití a vlastnostech prodávajícím poučen a že se s ní seznámil prostřednictvím webové stránky prodávajícího.

9.4.                  Obchodní podmínky zákazníka, které jsou částečně nebo plně v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jsou pro vztah mezi prodávajícím a zákazníkem považovány za neúčinné. Jakékoli dohody odlišné od těchto obchodních podmínek jsou závazné pouze v případě, že jsou písemně potvrzeny prodávajícím. Vedlejší ústní ujednání nejsou přípustná.

9.5.                  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodávanému zboží až do úplného uhrazení kupní ceny; bude-li však zboží řádně a včas uhrazeno, platí výhrada vlastnictví za nesjednanou.

  1. Závěrečná ustanovení

10.1.                Pokud by tyto všeobecné obchodní podmínky obsahovaly ustanovení, které by bylo v rozporu s právními předpisy České republiky, budiž toto ustanovení posuzováno jako samostatné, které nemá vliv na neplatnost těchto obchodních podmínek jako celku. Vedle těchto všeobecných obchodních podmínek platí pro veškeré právní vztahy výhradně české právo. Při řešení soudních sporů mezi zákazníkem a prodávajícím je příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást veškerých smluv uzavíraných mezi prodávajícím a zákazníkem při dodávkách zboží a služeb. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl s obsahem těchto podmínek řádně seznámen a že s jejich zněním bezvýhradně souhlasí.